Endless Mountains


Tufa Reflection, Mono Lake, California